Molnupiravir: påføring, effekter, bivirkninger

Hva er Molnupiravir?

Molnupiravir er et legemiddel som brukes til å behandle Sars CoV-2-infeksjon. Legemidlet er beregnet på høyrisikopasienter i alderen 18 år og eldre, for hvem vaksinasjon mot koronaviruset kanskje ikke er effektiv. Denne risikogruppen inkluderer spesielt tidligere syke, immunkompromitterte eller eldre pasienter.

Den aktive ingrediensen forstyrrer direkte replikasjonsprosessen til Sars-CoV-2. I dens nærvær akkumuleres genetiske feil i koronavirusgenomet under hvert multiplikasjonstrinn. Eksperter omtaler dette som «tull-mutasjoner».

Jo høyere mutasjonsrate som fremkalles av stoffet er dødelig for koronaviruset: jo flere genetiske feil det er i det nylig kopierte virale genomet, desto høyere er sannsynligheten for at Sars-CoV-2 til slutt ikke lenger vil være "funksjonell". Hvis den virale genetiske informasjonen er for feil, kan ikke viruset replikere lenger, og Covid-19-sykdommen vil avta raskere.

Når vil Molnupiravir bli godkjent?

Legemidlet Molnupiravir fra Merck, Sharp og Dohme (MSD) og Ridgeback Biotherapeutics er ennå ikke godkjent for EU. Den aktive ingrediensen, også kjent som MK-4482 eller EIDD-2801 under utviklingsfasen, er for tiden under vurdering.

Hvordan brukes molnupiravir?

Behandling med Molnupiravir bør startes så tidlig som mulig – vanligvis innen tre til fem dager etter en bekreftet Covid 19-diagnose. Den anbefalte daglige dosen er 800 milligram fordelt på fire individuelle tabletter, som hver skal tas i fem dager uten avbrudd.

Fordi den pivotale studien (“MOVE-out”) kun inkluderte voksne, er data om bruk hos barn og ungdom ikke tilgjengelig.

Hvor effektivt er molnupiravir?

Virkestoffet reduserer andelen høyrisikopasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19 – uavhengig av virusvariant.

Innledende effektdata ble gitt av den pivotale MOVE-out studien. Det fant sted ved 82 sentre i 12 land. Den registrerte ikke-innlagte pasienter med bekreftet Sars-CoV-2-infeksjon som hadde økt risiko for et alvorlig forløp.

Disse inkluderte pasienter med:

  • Alvorlig overvekt (fedme med en BMI større enn 30).
  • Personer over 60 år
  • Personer med kronisk lungesykdom (f.eks. KOLS)
  • Kreftpasienter
  • så vel som andre pre-syke personer (f.eks.: Diabetes mellitus, koronar hjertesykdom, hjertesvikt, kardiomyopati, nyresvikt, etc.).

Nyere evalueringer i større pasientgrupper tyder på en lavere (relativ) risikoreduksjon for sykehusinnleggelse på om lag 30 prosent.

Hva er bivirkningene av molnupiravir?

Reguleringsdokumenter og første observasjonsdata i Storbritannia tyder på at molnupiravir ser ut til å være et godt tolerert legemiddel. En endelig vurdering av bivirkningsprofilen er imidlertid ikke mulig på nåværende tidspunkt.

Oftest rapporterte deltakerne forbigående milde bivirkninger som:

  • diaré (diaré)
  • generell ubehag
  • Svimmelhet
  • @ hodepine

Alvorlige bivirkninger forekom ikke i de pivotale studiene. Mulige interaksjoner med andre legemidler er heller ikke kjent.

Graviditet og amming

Molnupiravir bør ikke tas under graviditet. Selv om det ikke er endelig fastslått, tyder dyrestudier på at molnupiravir sannsynligvis er embryotoksisk og dermed kan skade det ufødte barnet.

Par bør ikke bli gravide under behandling med molnupiravir, inkludert en tre måneders periode etter behandling. Hvorvidt molnupiravir kan gå over i morsmelk har ikke blitt systematisk studert. Etter sakkyndig vurdering bør amming tidligst gjenopptas fire dager etter seponering av legemidlet.

Data om langtidssikkerhet er ikke tilgjengelig. Noen eksperter uttrykker bekymring: i hvert fall i laboratorietester med celleserier er det observert en mutagen – dvs. mutagen – effekt. Dette kan trolig også indikere økt risiko for kreft.

Det er imidlertid ikke mulig å trekke konklusjoner om effekten hos mennesker fra en enkeltcelletest i laboratoriet. Likevel bør ytterligere studier fjerne disse bekymringene for å bekrefte den langsiktige sikkerheten til den aktive ingrediensen.

Hva er årsakene til sikkerhetsproblemene?

Den aktive ingrediensen molnupiravir er et såkalt "prodrug". Dette betyr at den opprinnelige substansen ennå ikke er effektiv. Det omdannes bare til et aktivt stoff ved påfølgende metabolske prosesser i pasientens kropp. Dette introduseres i det virale genomet i stedet for en RNA-byggestein som faktisk er tiltenkt, og produserer dermed defekte virale kopier.

Frykten til noen forskere er at i stedet for at en byggestein setter seg inn i det virale RNA, kan et molekyl som ligner menneskelig DNA utilsiktet opprettes. Et slikt falskt molekyl kan inkorporeres i pasientens genom under celledeling. Dette ville – ifølge hypotesen – resultere i mutasjoner i det menneskelige genomet.

Hvilke andre spørsmål er åpne for øyeblikket?

Noen eksperter frykter at utbredt bruk av molnupiravir kan øke seleksjonspresset på Sars-CoV-2. Dette vil igjen favorisere fremveksten av nye virusvarianter.

Den praktiske anvendelsen til dags dato gir imidlertid heller ikke foreløpig noe konkret bevis for denne antakelsen.