Sotalol: effekter og bivirkninger

Hvordan virker sotalol?

Sotalol er et såkalt klasse III antiarytmika (= kaliumkanalblokker). Det forlenger den elektriske eksitasjonen (aksjonspotensialet) i hjertets atria og ventrikler ved å hemme utstrømningen av kaliumioner fra hjertemuskelcellene.

Sotalol forlenger dermed det såkalte QT-intervallet. Dette intervallet i EKG representerer den totale varigheten av ventrikulær eksitasjon

Spenning av hjertet

Hjertet vårt må trekke seg sammen med jevne mellomrom for å pumpe blod inn i sirkulasjonssystemet – det vil si for å forsyne kroppen og dens organer med blod.

Hver sammentrekning av hjertemuskelen utløses av en elektrisk eksitasjon av hjertemuskelcellene. Denne eksitasjonen starter i de såkalte pacemakercellene i sinusknuten:

Videre overføring av eksitasjon skjer via den såkalte His-bunten, ventrikkelbuntene og Purkinje-fibrene i hjertekamrene (ventriklene). Gjennom dette komplekse systemet er hjertet sikret mot å stoppe flere ganger.

Omtrent 60 til 80 eksitasjoner per minutt kommer fra sinusknuten.

Hva er bivirkningene?

Sotalol (som andre antiarytmiske legemidler) kan også utløse potensielt farlige hjertearytmier (som torsade de pointes). Derfor vurderer behandlende leger nytte-risiko-profilen individuelt for hver pasient før de forskriver sotalol.

For mer sjeldne bivirkninger, se pakningsvedlegget til sotalolmedisinen din. Kontakt legen din eller apoteket dersom du mistenker noen uønskede bivirkninger.

Hvor farlig er sotalol?

Risikoen for legemiddelinduserte hjertearytmier (f.eks. torsade de pointes) ble lenge undervurdert. I mellomtiden er antiarytmiske legemidler imidlertid underlagt en rekke kontraindikasjoner og restriksjoner på bruk på grunn av denne risikoen.

Hvis behandling med antiarytmika er nødvendig, overvåker behandlende lege pasientene nøye.

Når brukes sotalol?

Hvordan ta sotalol

Sotalol er tilgjengelig som tabletter som inneholder 80 eller 160 milligram aktiv ingrediens. Ta tablettene utyggede før måltider med mye væske (f.eks. et glass vann).

Behandlingen startes vanligvis hos voksne med 80 milligram sotalol to ganger daglig. Hvis denne dosen ikke virker tilstrekkelig, kan den økes etter tidligst to til tre dager – til 80 milligram tre ganger daglig til 160 milligram to ganger daglig.

Under dosejustering overvåkes pasientens hjertefunksjon nøye. Regelmessige kontroller er også nødvendig i løpet av behandlingen.

Når bør sotalol ikke tas?

Sotalol bør generelt ikke brukes i følgende tilfeller:

 • Hvis du er overfølsom eller allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet.
 • etter et akutt hjerteinfarkt
 • sjokk
 • i forbindelse med anestesi, som favoriserer redusert hjertevolum
 • dysfunksjon av hjertets "pacemaker" (sinusknutesyndrom eller sick sinus syndrom)
 • middels og høy grad av forstyrrelse av overføring av eksitasjon mellom atriene og ventriklene (AV-blokk av andre eller tredje grad)
 • hjertearytmi med redusert hjerterytme (bradykardi)
 • eksisterende QT-tidsforlengelse
 • nyresvikt (fordi sotalol skilles ut gjennom nyrene)
 • lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • sent stadium perifere sirkulasjonsforstyrrelser (f.eks. i armer, ben)
 • luftveissykdommer med innsnevring av luftveiene (obstruktive luftveissykdommer) som KOLS og bronkial astma
 • metabolsk indusert lav pH i blodet (metabolsk acidose)
 • ubehandlet feokromocytom (sjelden svulst i binyrebarken)
 • barn og ungdom under 18 år (manglende erfaring)

Disse legemiddelinteraksjonene kan forekomme med sotalol

Samtidig bruk av andre midler som også blokkerer beta-reseptorer fremmer blodtrykksfall og nedgang i hjerterytmen (bradykardi).

Sotalol kan, i likhet med andre antiarytmiske stoffer og narkotiske stoffer, redusere hjertets pumpekraft. Denne såkalte negative inotrope effekten kan øke når disse midlene brukes i kombinasjon.

 • andre antiarytmika (som flekainid, ajmalin, amiodaron, dronedaron)
 • antidepressiva (SSRI, tri- og tetrasykliske midler som fluoksetin, (es-)citalopram, sertralin, amitriptylin, imipramin, maprotilin)
 • Antibiotika (som ciprofloksacin, moxfloxacin, erytromacin, klaritromycin og azitromycin)
 • Antimalariamidler (som klorokin og halofantrin)
 • Midler mot allergi (antihistaminer) som famotidin, prometazin og difenhydramin
 • Antikvalmemidler (som domperidon og ondansetron)
 • Donepezil (middel for demens)
 • Metadon (erstatning for opioidavhengighet)
 • Hydroxyzine (anti-angstmiddel)
 • Flukonazol (soppdrepende middel)

Effekten av sotalol på hjertefrekvens (reduksjon) og ledning (bremsing) kan øke hvis noen av følgende midler brukes samtidig:

 • Klonidin, reserpin eller alfa-metyldopa (midler for hypertensjon og andre tilstander)
 • guanfacine (middel for ADHD)
 • hjerteglykosider (midler for hjertesvikt)

Omvendt kan blodtrykket også falle kraftig når visse medisiner tas samtidig. Disse medisinene inkluderer:

 • Trisykliske antidepressiva (som amitriptylin)
 • Barbiturater (legemidler med beroligende, narkotiske og søvnfremkallende effekter, f.eks. antiepileptika som fenobarbital)
 • Fenotiaziner (legemidler mot psykoser)
 • Bedøvelsesmidler (narkotika)
 • Blodtrykksmedisiner
 • Dehydrerende midler (diuretika)
 • vasodilatorer (som glyseroltrinitrat)

Magnesiummangel øker risikoen for arytmier med sotalol. Protonpumpehemmere (halsbrannmedisiner) som omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol og rabeprazol er mistenkt for å fremme magnesiummangel.

Med kaliumutskillende diuretika som furosemid og hydroklortiazid er det en risiko for at kaliummangel-induserte hjertearytmier oppstår under sotalolbehandling.

Sotalol forsterker effekten av visse muskelavslappende legemidler - nevromuskulære blokkere avledet fra tubokurarin. Slike legemidler brukes først og fremst i intensivmedisin.

Samtidig bruk av sotalol og diabetesmedisiner (insulin, orale antidiabetika) kan utløse hypoglykemi og maskere dens tegn. Faren er spesielt tilstede ved samtidig fysisk anstrengelse.

Sotalol under graviditet og amming

Til dags dato er det utilstrekkelig erfaring med bruk av sotalol under graviditet og amming. Beslutningen om bruk av sotalol tas av leger sammen med sine pasienter.

Fordi sotalol passerer placenta godt, er det også egnet for behandling av arytmier med akselerert hjerterytme (takykardi) hos det ufødte barnet.

Hvordan få medisiner med sotalol